FORGOTTEN PLACES OF OUR CITY

 
Głównym założeniem projektu „Zapomniane zakątki naszego regionu” było ukazanie mieszkańcom naszych regionów oraz obywatelom innych państw miejsc i rzeczy, które wydają się być zapomnianymi , choć są dosyć ważne dla regionu. Historia tych miejsc sięga bardzo dawnych, ale i współczesnych czasów. Jest ona ciekawa, a niejednokrotnie tajemnicza i fascynująca.
 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GALERII ZDJĘĆ!

Oto film nakręcony z udziałem uczniów, który jest jednym z efektów naszego projektu!

 
 
I. Opis realizacji projektu

Głównym założeniem projektu „Zapomniane zakątki naszego regionu” jest ukazanie mieszkańcom naszych miejscowości oraz obywatelom innych państw miejsc, które są mało znane, nieznane i zapomniane , choć są bardzo ważne dla regionu i dla kraju. Historia tych miejsc sięga bardzo dawnych, jak również współczesnych czasów. Jest ciekawa i niejednokrotnie tajemnicza oraz fascynująca.
Podczas realizacji projektu uczniowie wraz z nauczycielami wyszukali i wybrali, a następnie odwiedzali pięć wybranych miejsc. Wizyty te dokumentowali w formie zdjęć, w czterech okresach: wiosną, latem, jesienią i zimą. Działania te miały na celu ukazanie piękna tych miejsc o każdej porze roku, a jednocześnie porównanie ich walorów estetyczno-przyrodniczych w zmienionej szacie przyrodniczej. Uczniowie wraz z opiekunami opisywali historię wybranych miejsc, ich znaczenie dla regionu i dla kraju oraz ciekawostki na ich temat. 
Dzięki projektowi uczniowie poznali unikalne dla danego kraju oraz dla miejscowości miejsca i obiekty. Doskonalili znajomość języka obcego poprzez poznawanie tematycznego słownika, zawierającego zwroty dotyczące architektury, przyrody, kalendarza. Poznawali również podstawowe zwroty w językach partnerów.
W czasie pracy nad projektem realizowano wiele zadań z wykorzystaniem technologii ICT, wykorzystywanej w celu porozumiewania się z partnerami projektu, wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń. Uczniowie byli włączani we wszystkie działania, przez co rozwijali swoje umiejętności informatyczne.
Końcowym efektem działań nad projektem będzie opublikowanie i rozpowszechnienie międzynarodowego kalendarza szkolnego, na którym będą umieszczone opisy i zdjęcia omawianych w projekcie zakątków.

2. integracja z programem nauczania

· korelacja międzyprzedmiotowa: j. angielski, historia , przyroda, informatyka, język narodowy, wiedza o kulturze, sztuka, religia, wiedza o społeczeństwie
· W ramach projektu przeprowadzono szereg lekcji z zakresu geografii, przyrody i kultury krajów partnerskich
· Odbyło się wiele zajęć, nieobowiązkowych dla uczniów, podczas których  zastosowano innowacyjne metody i form pracy. Sprzyjała temu mała liczebność grupy oraz brak sztywnych reguł dotyczących prowadzenia zajęć.Uczniowie niezwykle chętnie uczestniczyli w cotygodniowych spotkaniach.
3. metody współpracy z partnerem 

· wideokonferencja
· czat
· email(systematyczna wymiana informacji pomiędzy nauczycielami pracującymi nad projektem-głownie koordynatorami . Nawiązanie bliższych, przyjacielskich stosunków z kilkoma koordynatorami) 
· tworzenie prezentacji Power Point
· utworzenie strony internetowej Szkolnego Kola eTwinning, na której umieszczane są wszystkie informacje dotyczące podejmowanych i realizowanych ziałań europejskich raz konkretnych projektów eTwinning realizowanych aktualnie, bądź już zrealizowanych) 
· Środowisko wirtualnej nauki (współtworzenie wyników: foldery ze zdjęciami, opisy projektów, efekty działań uczniowskich, zaprezentowanie swoich zespołów-zapoznanie się)
· Forum (opisy wydarzeń, komentarze, opinie)
· Blog (szczegółowe opisy zakątków opisywanych w projekcie, galeria zdjęć, wytwory uczniów– rysunki )
· Zdjęcia cyfrowe (systematyczne dokumentowanie działań nad projektem, jak również działań współtowarzyszących projektowi: warsztaty nauczycielskie, debaty młodzieżowe ,etc.)
 
4. wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej dostępnej w szkole do realizacji zadań projektowych

· wykonanie pocztówek przedstawiających zapominane miejsca przez uczniów (Program Picasa3)
· poznanie siebie nawzajem  poprzez wykonanie portretów kolegów z innego państwa  w różnych programach graficznych
· opis siebie w języku komunikacji (j. obcy) i umieszczenie go na portalu
· wysłanie paczki do partnerów projektu z samodzielnie wykonanymi przez uczniów zakładkami, przedstawiającymi zapomniane zakątki regionu
· opisy zakątków w j. angielskim i umieszczenie ich w odpowiedni miejscu na TwinSpace(korzystanie z translatora internetowego)
· utworzenie przez każdego z partnerów słowniczka tematycznego dwujęzycznego ,związanego z kalendarzem: nazwy pór roku, miesięcy, etc.)
· nagranie na MP3 słownictwa związanego z kalendarzem
· nagrywanie oraz projekcja filmu dotyczącego tematyki projektu
· zaprojektowanie kalendarza będącego końcowym efektem projektu-zaangażowanie uczniów do przedstawienia i wykonania w dowolnym programie graficznym własnej wizji kalendarza
· przeprowadzenie wideokonferencji za pomocą programu SKYPE
5. kreatywność i innowacyjność projektu

· poruszenie problematyki oraz zagadnień dotąd nie omawianych-ukazanie i opublikowanie informacji nt miejsc mało znanych i nieznanych, a bardzo ważnych kulturowo i historycznie dla mieszkańców danego regionu partnerskiego. „Zerwanie” z poglądem, że tylko to, co medialne i głośne warte jest zainteresowania. Chęć pozostawienia potomnym informacji oraz dokumentacji dotyczącej miejsc, o których nigdy by się nie dowiedzieli, gdyby nie nasze działania projektowe.
· Samodzielne, bezpośrednie działania uczniów podczas realizacji projektu – praktyka. Przekonanie nauczycieli pracujących w ramach projektu ,iż jedynie własny wkład uczniów i bezpośrednie zetknięcie się ich z daną sytuacją zadaniową czy problemem, może zmienić ich świadomość kulturową, przekonania oraz pomóc w budowaniu właściwej postawy patriotycznej i rozwijaniu zainteresowań
· Wspólny wyjazd do opisywanych w projekcie miejsc – poznanie ważnych miejsc dla regionu oraz dla kraju, budzenie szacunku, a przede wszystkim integracja nauczycieli oraz uczniów 
· Wspólna praca uczniów, rodziców oraz nauczycieli podczas nagrywania filmu w terenie (audio, video)-wzajemna pomoc (film kręcony po raz pierwszy), integracja, wsparcie
· zaangażowanie rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół do prac nad projektem
· zastosowanie zróżnicowanych metod pracy z uczniem:, drama, zajęcia praktyczne, tworzenie opisów, zbieranie i selekcjonowanie informacji tworzenie filmu 
 
6. atrakcyjność projektu dla jego uczestników

· poznanie nowych i odmiennych kulturowo państw
· poznanie języków narodowych partnerów 
· dogłębne zrozumienie terminu ”mała ojczyzna”
· poszanowanie pracy innych ludzi oraz  ich wkładu w dzieje miasta 
i regionu
· wzmocnienie poczucia własnej wartości
·  odkrywanie oraz rozwijanie własnych zdolności
· przełamanie lęku przed wypowiadaniem się w j. obcym oraz przed wystąpieniem publicznym (wideokonferencja, nagrywanie filmu) 
· poznanie nowych narzędzi ITC oraz programów komputerowych
· nauka zarządzania, poznanie ekonomii rynku, doskonalenie umiejętności marketingowych, podczas loterii zorganizowanej w celu zdobycia środków na publikację międzynarodowego kalendarza-trwałego efektu prac nad projektem
7. osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały 

· nakręcenie dwujęzycznego filmu dotyczącego zapomnianych zakątków
· publikacja międzynarodowego kalendarza szkolnego
· stworzenie strony internetowej Szkolnego Koła eTwinning na której uczniowie  ,pod nadzorem nauczycieli, zamieszczają notatki, opisy projektów, aktualności, tworzą galerię zdjęć realizowanych projektów międzynarodowych 
· rozpowszechnienie informacji o zapomnianych miejscach,o których istnieniu do tej pory nawet rodowici mieszkańcy nic nie wiedzieli
 
8. korzyści (przyrost wiedzy i umiejętności) dla uczestników projektu (językowe, przedmiotowe, techniczne, kulturowe, międzykulturowe)
· poznanie wielu nowych miejsc we własnym regionie oraz w regionie partnerów, zapoznanie z ich dziejami oraz ze znaczeniem dla regionu i dla danego kraju
· poznanie walorów przyrodniczych omawianych zakątków oraz ciekawostek na ich temat
· doskonalenie języka obcego (angielskiego) oraz poznanie niektórych ważnych zwrotów w języku partnerów projektu
· tworzenie dokumentacji projektu (film, kalendarz, widokówki, portrety kolegów, etc.) za pomocą nowopoznanych narzędzi ITC
 
9. rozpowszechnianie rezultatów projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna szkoła, inny kraj)
· zorganizowanie międzyszkolnej Debaty Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, podczas której zaprezentowano dotychczasowe efekty działań nad projektem oraz nasze  osiągnięcia
· zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli z regionu, podczas których przedstawiono projekt, jako przykład dobrej praktyki
· kontynuacja założeń projektu po jego zakończeniu :rozpowszechnienie idei wśród mieszkańców regionu, włączenie do działań władz miasta oraz innych instytucji działających na terenie miasta i okolic (jesteśmy już po wstępnych rozmowach z przedstawicielami władz miasta)
· opublikowanie i rozpowszechnienie międzynarodowego kalendarza szkolnego, jako końcowego efektu prac nad projektem
· stworzenie przez wszystkich partnerów projektu pocztówek, na których umieszczono zdjęcia zapomnianych zakątków. Rozpowszechnienie ich poprzez opublikowanie na platformach internetowych i na łamach gazetek szkolnych
· utworzenie strony WWW projektu, umieszczanie wypracowanych materiałów na TwinSpace oraz na blogu
· publikowanie i eksponowanie zdjęć, opisów, ciekawostek oraz aktualności na terenie szkoły oraz na terenie placówek kulturalno-oświatowych 
 
10. europejski wymiar projektu.
Ukazanie różnorodności kulturowych narodów europejskich przy jednoczesnej możliwości połączenia ich w całość. Różnice kulturowe jako uzupełniające się elementy, łączące się w jedną bogatą kulturę europejską.
„Forgotten places of our city” jako zaczątek dyskusji uczniów o różnicach 
i podobieństwach kulturowych, przyrodniczych, religijnych pomiędzy państwami europejskimi.
 


SUMMARY
This project aims to show places and things, which seem to be forgotten and aren't spoken a lot, but are quite important for region or/and have an interesting history. During this project students together with teachers will visit 5 chosen places and will take their photos by each season of the year. In the meantime, students will write names of these places and names of seasons of the year in their national language and in English. What is more, teachers together with pupils will write short history of the chosen places and their meaning for the region. The final effect would be publishing an international calendar with photos made by studentsWygenerowano w sekund: 0.01
299,871 Unikalnych wizyt