THE TRAIN TO EUROPE

 

Projekt „ Pociąg do Europy” jest projektem wielonarodowym (6 szkół z 4 państw) i dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego. Zadaniem uczniów i nauczycieli było przygotowanie „narodowego wagonika”, w którym miały się znaleźć rzeczy , które stanowią dla danego kraju największą wartość patriotyczną i kulturową oraz są chlubą narodu. Jest to projekt międzyprzedmiotowy- porusza problematykę z zakresu sztuki, kultury, tradycji narodowej, historii, języków obcych, geografii oraz przyrody. W realizację projektu zaangażowani są nauczyciele wielu przedmiotów, w tym m.in. katecheta, pedagog oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.

ETAPY:

Etap 1 – ustalenie tematu projektu

Etap 2- poszukiwanie partnerów

Etap 3-podział zadań pomiędzy partnerami

Etap 4- wybór i omówienie poszczególnych elementów, które maja być umieszczone

w wagoniku

Etap 5- wykonanie przez uczniów w dowolnej technice plastycznej, „narodowego wagonika”

Etap 6 –umieszczenie zdjęcia wagonika na platformie eTwinning (TwinSpace)

Etap 6 –omówienie przez wszystkich partnerów wagoników z poszczególnych szkół

partnerskich

Etap 7 - opracowanie przez każdego z partnerów słowniczka językowego do swojego

wagonika (język narodowy- język angielski)

Etap 8 - przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej w/w projektu

Etap 9 –połączenie poszczególnych wagoników w jeden międzynarodowy pociąg

i wyeksponowanie go na terenie szkoły oraz miasta

Etap 10- wydanie publikacji w j.angielskim „ Pociąg do Europy” (poszukiwanie sponsorów)

Etap 11 – wręczenie wydanej publikacji partnerom projektu, władzom lokalnym, przedstawi-

cielom ambasad, sponsorom, rodzicom uczniów-realizatorów projektu

CELE:

  umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z zespołami z innych krajów
 1. łączenie przedmiotowych treści wynikających z programów nauczania z tematem realizowanego projektu
 2. umiejętność zbierania i selekcji informacji na określony temat,
 3. rozwijanie kompetencji: językowych, interkulturowych, przedmiotowych,
 4. technicznych,
 5. rozumienie i docenianie kultury ojczystej, poznawanie innych kultur, rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, akceptacja różnorodności kulturowej,
 6. poszukiwanie wartości uniwersalnych, budowanie postawy otwarcia i tolerancji wobec innych kultur,
 7. zaprezentowanie zebranych informacji w wybranym języku obcym – języku współpracy w ramach zarejestrowanego partnerstwa,
 8. zapoznanie partnerów projektu z elementami języka narodowego
 9. stosowanie sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych jako narzędzi edukacji zarówno w kontaktach ze szkołą partnerską, jak i podczas zajęć szkolnych,
 10. rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych u wszystkich nauczycieli
 11. dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami z innych krajów na temat pracy z uczniami podczas realizacji projektu
 12. włączenie władz lokalnych i oświatowych w działania dotyczące wymiany międzynarodowej

Innowacyjność i kreatywność projektu

· połączenie różnych kultur i tradycji w jedną całość-wagonik międzynarodowy (poszukiwanie wspólnych elementów)

Jakość wspólnie wypracowanych zasobów

· opublikowanie słowniczka międzynarodowego, jako „namacalnego” dowodu współpracy wielonarodowej

Korzyści dla uczestników z każdej partnerskiej szkoły

· umiejętność zbierania i selekcji informacji na określony temat,

· rozwijanie kompetencji: językowych, interkulturowych, przedmiotowych, technicznych,

· rozumienie i docenianie kultury ojczystej, poznawanie innych kultur, rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, akceptacja różnorodności kulturowej,

· zapoznanie z elementami języka kraju partnerskiego

· poszukiwanie wartości uniwersalnych, budowanie postawy otwarcia i tolerancji wobec innych kultur

· kształtowanie postawy bezinteresowności i zaangażowania społecznego

· nawiązanie bliskiej współpracy z rówieśnikami z innych państw

· podniesienie samooceny uczniów biorących udział w projekcie

Europejski wymiar projektu

· Ukazanie różnorodności kulturowych narodów europejskich przy jednoczesnej możliwości połączenia ich w całość. Różnice kulturowe jako uzupełniające się elementy, łączące się w jedną bogatą kulturę europejską.

Trwałość projektu i możliwość przenoszenia go do innej szkoły

· Rozpropagowanie publikacji dotyczącej w/w projektu, propozycja stworzenia własnego „wagonika narodowego” przez uczniów z innych szkół i placówek oświatowych

· „Pociąg do Europy” jako zaczątek dyskusji n.t. różnic kulturowych na Starym Kontynencie

· Nauka wybranych zwrotów w kilku językach europejskich, zawartych w wydanej przez nas publikacji – słowniczku międzynarodowym

Integracja projektu z programem nauczania

 • Projekt korelował z treściami przewidzianymi w programie nauczania. Poszukując

i wybierając symbole narodowe uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu historii,

geografii oraz literatury. Analizując prezentacje przygotowane przez pozostałych partnerów projektu wzbogacali swoją wiedzę n.t partnerskich krajów. Partnerzy przeprowadzili szereg zajęć dydaktycznych, których przebieg można było obserwować za pośrednictwem Internetu.

Sposób komunikacji i współpracy ze szkołą partnerską

 • W trakcie przeprowadzania projektu partnerzy regularnie porozumiewali się za pomocą maili. Organizowane były również czaty z udziałem nauczycieli i uczniów

z partnerskich szkół. Zespoły prezentowały siebie i swój region za pomocą zdjęć

i opisów zamieszczanych na Twinspace. Tam tez zamieszczane były efekty pracy nad

projektem.

Korzystanie z nowoczesnych technologii dostępnych w szkole

 • Podczas trwania projektu wykorzystywano platformę Twinspace, programy pakietu Office (Word, PowerPoint). Organizowane były chaty, prezentacje z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Uczniowie i nauczyciele za pomocą emaili wymieniali się poglądami oraz zawierali bliższe znajomości. Dokumentowano kolejne etapy pracy poprzez zamieszczanie zdjęć i obrazów.


SUMMARY

Students of each partner school made one carriage of the train on the big cardboard in any artistic technique. They put in their carriage things (buildings, people, dishes, et.c) that they wanted to show students from other countries. Next all carriages were joined in one train at the eTwinninng platform. The whole work was evidenced by photos. Then the photos were used to make PowerPoint's presentation. The final effect was publishing a special brochure which showed carriages with a special mini dictionary. The brochure was available for our students and teachers. We also sent this to our partners, authorities, National Agency, etc.

articles: train 2.jpg articles: train3.jpg
Wygenerowano w sekund: 0.02
299,852 Unikalnych wizyt